GUESTBLOG: BART BANNING – ABN AMRO

GUESTBLOG: BART BANNING – ABN AMRO

Ecosysteem fintech en logistiek versnelt innovatie

We leven in een bijzonder inspirerende wereld. Innovatie dringt door in alle vezels van onze samenleving en zet voor bedrijven bestaande verdienmodellen op zijn kop. Dit geldt zeker ook voor sectoren zoals de financiële en logistieke sector. Het efficiënt managen van goederen- (logistiek) en financiële (banken) stromen heeft een extra dimensie gekregen. Informatiestromen zijn sturend geworden in vernieuwing, zowel in de logistiek als ook bij banken. Consumenten hebben de macht in vele ketens overgenomen (Retail e- commerce), en informatie leidt tot nieuwe processen om tot hergebruik te komen (Madaster in Bouwsector); zijn medebepalend voor de strategische keuzes die bedrijven maken op het gebied van innovatie. De logistieke sector en banken staat middenin deze ontwikkeling.  Samen met exponentiële groei van technologische innovaties ontstaat een compleet ander perspectief voor de rol die zij moeten innemen.

Deze digitale transitie is onomkeerbaar, de recente wereldwijde cyberaanvallen ten spijt. Aanpassing is noodzakelijk maar tegelijkertijd niet eenvoudig. Immers, veranderingen gaan in een razend hoog tempo. Naast de wil om mee te gaan in de kansen die deze nieuwe economie hen biedt, is er ook een behoefte om de bestaande kennis van beide sectoren niet te verliezen. Het ontstaan van nieuwe, kleine spelers die de rol van de traditionele banken op specifieke gebieden overnemen is met grote snelheid ingezet. Het omarmen van nieuwe technologie en een gebrek aan regelgeving en “interne legacy” uit de oude wereld (waar met name banken mee worstelen) zijn ingrediënten die leiden tot de groei van het aantal fintechs.

Deze initiatieven (start ups) zal een versnelling kunnen krijgen door samen te werken met andere partijen. Het eco-systeem waar verschillende expertises én oud en nieuw elkaar ontmoeten biedt een enorm potentieel. Dat is ook waar fintechs, banken en de logistieke sector elkaar ontmoeten bij het stroomlijnen van de toekomstige financiële afwikkeling van logistieke ketens.

Het vaak genoemde “Supply Chain Finance” is overigens niet geheel nieuw; factoring en reverse factoring zijn immers financieringsinstrumenten die reeds langer gehanteerd worden. Blockchain-technologie gaat nieuwe betekenis geven aan de voorspoed binnen logistieke ketens. Ook hier zien we een eco systeem met diverse partijen (verladers, logistiek dienstverleners) die volgtijdelijk in de keten verbonden zijn, gecombineerd met disciplines die de keten faciliteren (havens, douane, banken, verzekeraars).  Hierin wordt informatie transparant en papierloos uitgewisseld op basis van online en real time geregistreerde transacties en fysieke goederenstromen.  In het TKI_Dinalog project “Blockchain & Logistics innovation” is ABN AMRO een partnership opgestart samen met 16 partners (o.m. Havenbedrijf Rotterdam, Royal Flora Holland,Transfollow en TU Delft). Doel is de steeds complexer wordende internationale logistieke keten via blockchain technologie te faciliteren met kortere doorlooptijden, een snellere financiële afwikkeling en beperking van risico’s binnen de keten.

Fintech en logistiek vormen een belangrijke combinatie. Juist de samenwerking stelt bedrijven in staat een hogere logistieke efficiency of een betere inzet van financieel kapitaal te bereiken. Van grote waarde in een tijd waar alles sneller, goedkoper maar ook duurzamer moet. Tenslotte wil ik op dit podium graag ook het belang noemen die dit soort initiatieven hebben voor realisatie van de volgende grote uitdaging: de circulaire economie. Hier zullen Fintech, logistiek en verladers elkaars expertise nodig hebben om retourlogistiek mogelijk te maken en ketens waar mogelijk te sluiten voor een optimaal hergebruik van grondstoffen.

 

Auteur

Bart Banning is reeds 30 jaar werkzaam voor ABN AMRO. De laatste 8 jaar is hij als Sector Banker Transport en Logistiek vanuit een sectorverantwoordelijkheid extern direct verbonden met bedrijven die zich richten op de uitvoering van logistieke activiteiten. Ook is hij betrokken bij initiatieven die er zijn op gebied van thematiek zoals duurzaamheid, innovatie en veranderende bedrijfsstrategie. Intern werkt hij nauw samen met collega’s die binnen de sectorbank ABN AMRO relatieverantwoordelijk zijn voor relaties in de sector Transport en Logistiek. Gezamenlijk doel is een duurzame portefeuille op te bouwen en samen te werken met bedrijven die een heldere strategie en visie hebben op hun veranderende positie in de keten.